Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Tierrafino BV, Archangelkade 23, 1013 BE Amsterdam
Inschrijfnummer K.v.K. Amsterdam: 34275824

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten van Tierrafino BV gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “Tierrafino”
2.
De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3.
Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.
Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7.
De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt door Tierrafino uitdrukkelijk afgewezen.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1.
Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Tierrafino bindend.
2.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Tierrafino bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Tierrafino zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Tierrafino het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.
De door Tierrafino gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Deze prijzen gelden “Ex works fabriek Tierrafino Archangelkade 23, Amsterdam”, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.
Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, maten, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.
De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van Amsterdam ook indien zij tegen een (onkosten)vergoeding ter beschikking worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen. Deze dienen op eerste verzoek van Tierrafino te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Tierrafino niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
6.
Tierrafino heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Tierrafino de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
7.
A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Tierrafino gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Tierrafino en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Tierrafino gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tierrafino het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 5: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

1.
Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Tierrafino zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.
Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Tierrafino per transactie worden gefactureerd.
3.
Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
4.
Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Tierrafino te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Tierrafino is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.
Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Tierrafino zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tierrafino stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Tierrafino in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6.
Indien de wederpartij ook na verloop van de door Tierrafino gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Tierrafino het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.
Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8.
Tierrafino is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VERSTREKKEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN ADVIES

1.
De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke Tierrafino nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van advieswerkzaamheden, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Tierrafino te verstrekken.
2.
Tierrafino behoudt zich het recht voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
3.
De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Tierrafino voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
4.
De wederpartij zal Tierrafino informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
5.
Tierrafino zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1.
Tierrafino kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2.
Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Tierrafino niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Tierrafino gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Tierrafino niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Tierrafino het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Tierrafino heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Tierrafino verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4.
Alle onkosten welke door Tierrafino in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: EMBALLAGE

1.
De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Tierrafino en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
2.
Tierrafino is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. Tierrafino is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door Tierrafino bepaalde periode na de leveringsdatum.
3.
Indien emballage beschadigd is, incompleet is, of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
4.
Indien het – ter beoordeling van Tierrafino – noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

ARTIKEL 9: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1.
De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Tierrafino te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Tierrafino binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Tierrafino.
2.
Overige reclames dienen per aangetekend schrijven en met toevoeging van duidelijk beeldmateriaal waarop het gebrek zichtbaar is, binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Tierrafino te worden gemeld.
3.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 10 in aanmerking genomen.
4.
Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Tierrafino is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
5.
Bestelde zaken worden in de bij Tierrafino voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Tierrafino.
6.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7.
Tierrafino dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Tierrafino indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd
8.
In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Tierrafino te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Tierrafino de reclame gegrond verklaart.
9.
Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
10.
In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1.
Tierrafino kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Tierrafino, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de productenaansprakelijkheid, anders voortvloeit.
2.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Tierrafino – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
3.
Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Tierrafino nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Tierrafino gesloten verzekering.
4.
Tierrafino staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
5.
Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Tierrafino zich die zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
6.
Door Tierrafino geproduceerde zaken zijn door Tierrafino voorzien van een garantie.
7.
Zo door Tierrafino geleverde – van derden betrokken – zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
8. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt Tierrafino de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
9.
A.  In alle gevallen is de termijn waarbinnen Tierrafino tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
10.
De wederpartij verliest diens rechten jegens Tierrafino, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Tierrafino tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Tierrafino strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Tierrafino gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Tierrafino zijn verschaft en/of voorgeschreven;
D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tierrafino;
E. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Tierrafino heeft verstrekt en Tierrafino de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 11: BETALING

1.
Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Tierrafino, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de wederpartij aan Tierrafino een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
C. zal de wederpartij, na daartoe door Tierrafino te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
D. heeft Tierrafino het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Tierrafino zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3.
Ter keuze van Tierrafino kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4.
Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Tierrafino bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Tierrafino het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.
A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op Tierrafino heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.
Tierrafino is en blijft rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, omschrijvingen c.q. adviezen e.d..
2.
De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Tierrafino voorbehouden.
3.
Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Tierrafino verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.
Door het verstrekken van gegevens aan Tierrafino verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Tierrafino in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.
Tierrafino behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Tierrafino heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake – eventuele – schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2.
De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3.
Ingeval Tierrafino een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Tierrafino vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4.
De wederpartij is verplicht Tierrafino terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Tierrafino heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Tierrafino kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Tierrafino op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Tierrafino gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

1.
In geval nakoming van datgene waartoe Tierrafino krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet- nakoming aan de zijde van Tierrafino of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Tierrafino ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Tierrafino, is Tierrafino gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Tierrafino tot aan dat moment te voldoen.
2.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur- verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Tierrafino, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 17: ANNULERING EN ONTBINDING

1.
A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zicht hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
B. Het bepaalde in sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2.
Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3.
Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4.
Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Tierrafino een door Tierrafino nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Tierrafino te vergoeden. Tierrafino is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5.
De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Tierrafino ter zake.
6.
Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1.
Op de tussen Tierrafino en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechterlijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Tierrafino, door dat recht worden beheerst.
3.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Tierrafino de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Tierrafino gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4.
Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Tierrafino aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5.
Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Tierrafino gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
6. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Tierrafino BV, Archangelkade 23, 1013 BE Amsterdam
Inschrijfnummer K.v.K. Amsterdam: 34275824